Privacy Policy

 

EN | BM

DASAR PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA

Borang Akuan Diri

PACIFIC FUNLAND SDN BHD menghormati privasi individu berkenaan dengan data peribadi dan berkomitmen untuk memproses data peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).

Dengan mengambil bahagian dalam borang deklarasi ini, anda dianggap telah menerima syarat-syarat Pemberitahuan Privasi ini dan kandungan di dalamnya.


Apakah Data Peribadi yang Kami Kumpulkan?

Data Peribadi yang mungkin kami kumpulkan dalam borang deklarasi ini:

1. Name
2. NRIC, Passport dan/atau MyKid
3. Telefon Nombor
4. Umur
5. Jantina
Apakah Tujuan Pengumpulan Data Peribadi?

Pacific Funland Sdn Bhd boleh mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan Data Peribadi anda untuk antara lain tujuan berikut ("Tujuan"):

a) memberi anda perkhidmatan di bawah perniagaan Pacific Funland Sdn Bhd;
b) memproses permohonan anda di bawah program Pacific Funland Sdn Bhd;
c) memberi anda maklumat berterusan mengenai acara dan program, produk, perkhidmatan, tawaran istimewa, produk baru, kemas kini dan promosi Pacific Funland Sdn Bhd;
d) menjalankan penyelidikan, mengembangkan dan memperbaiki acara, program, produk dan perkhidmatan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan penyimpanan rekod sejarah dan statistik;
e) melaksanakan tanggungjawab kontrak Pacific Funland Sdn Bhd;
f) membuat direktori, pangkalan data atau sistem teknologi maklumat untuk operasi perniagaan dalaman dan runcit Pacific Funland Sdn Bhd;
g) menyelesaikan kebimbangan dan aduan;
h) tujuan pengambilan; dan
i) untuk tujuan lain yang bersampingan atau sampingan atau yang berkaitan dengan operasi perniagaan runcit dalaman dan harian Pacific Funland Sdn Bhd.
Adakah Kami Berkongsi dan Mendedahkan Data Peribadi Anda?

Pacific Funland Sdn Bhd boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada antara lain, pihak berikut seperti yang dinyatakan di bawah untuk Tujuan: -

a) syarikat induk, anak syarikat, syarikat berkaitan dan bersekutu Pacific Funland Sdn Bhd;
b) pemegang lesen Pacific Funland Sdn Bhd, penganjur bersama acara, pakatan perniagaan, ejen dan penyedia perkhidmatan (termasuk yang berada di luar negara);
c) mana-mana pihak berkuasa atau badan yang berkaitan;
d) juruaudit, nasihat profesional;
e) kepada orang tersebut menurut kehendak undang-undang, jika tindakan tersebut diperlukan untuk (i) mematuhi kehendak mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang, perintah pengadilan atau proses undang-undang; atau (ii) melindungi dan mempertahankan hak atau harta benda Pacific Funland Sdn Bhd,
f) pekerja dari syarikat induk Pacific Pacific, syarikat subsidiari, syarikat berkaitan dan bersekutu; dan
g) mana-mana orang dan / atau organisasi lain yang difikirkan sesuai oleh Pacific Funland Sdn Bhd

Walau apa pun orang tersebut berada di luar Malaysia; data peribadi anda akan didedahkan pada masa pengumpulannya atau untuk tujuan lain yang berkaitan secara langsung dengan mana-mana Tujuan di atas atau di mana pendedahan tersebut diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang atau dengan perintah mahkamah.

Apakah Yang akan Berlaku Sekiranya Anda Memutuskan untuk Tidak Menyediakan Data Peribadi?

Sekiranya anda memutuskan untuk tidak memberikan Data Peribadi ini untuk tujuan pengisytiharan diri, kami berhak untuk menolak kemasukan anda ke taman hiburan.

Apakah Langkah-Langkah Yang Dilakukan untuk Menjaga Keselamatan dan Keselamatan Data Peribadi Anda?

Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan standard untuk melindungi Data Peribadi anda dari sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan, perubahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja.

Selanjutnya, kami juga telah mengambil langkah untuk membatasi/ mengehadkan akses ke pelayan web kami yang selamat yang berisi Data Peribadi kepada orang yang diberi kuasa yang mempunyai alasan yang wajar untuk mengakses maklumat tersebut.

Pengekalan data peribadi

Sebarang Data Peribadi yang dibekalkan oleh anda akan disimpan oleh Pacific Funland Sdn Bhd untuk tempoh yang difikirkan sesuai dan diperlukan oleh Pacific Funland Sdn Bhd untuk memenuhi Tujuan atau diperlukan untuk memenuhi peraturan perundangan, keperluan perakaunan atau untuk melindungi kepentingan Pacific Funland Sdn Bhd ( "Tempoh Pengekalan").

Setelah tamat Tempoh Pengekalan dan / atau setelah Pacific Funland Sdn Bhd berhenti memproses Data Peribadi anda, Pacific Funland Sdn Bhd akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghapus dan memusnahkan Data Peribadi anda secara kekal.

Hak Anda

Anda berhak untuk mengakses Data Peribadi anda dan / atau membetulkan Data Peribadi anda dengan Pacific Funland Sdn Bhd sekiranya anda yakin bahawa Data Peribadi yang diberikan tidak betul, tidak tepat, menyelirukan atau tidak lengkap berkaitan dengan tujuan seperti yang dinyatakan di sini.

Ubahan / Pindaan pada Dasar Privasi ini

Pacific Funland Sdn Bhd dari waktu ke waktu dapat mengubah Dasar Privasi ini untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang atau peraturan yang ditentukan oleh pihak berwenang yang relevan dan peraturan privasi yang selanjutnya. Sekiranya perubahan yang dibuat adalah penting, kami akan menggunakan cara yang munasabah untuk menyampaikan kepada anda pasal perubahan tersebut dalam masa dua puluh satu (21) hari dari perubahan tersebut.

Anda boleh membuat pertanyaan bertulis mengenai Dasar Privasi ini dan / atau untuk menguatkuasakan salah satu hak yang dinyatakan di atas dengan menghubungi Pacific Funland Sdn Bhd melalui pos, telefon, faks atau e-mel di:PACIFIC FUNLAND SDN. BHD.(Nombor Syarikat 1319782-H)
Lot 3-88, Level 3, KTCC Mall, Muara Selatan,
20000 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman
Tel : +609- 622 9988, +609- 622 8988
Email : customerservice@pacificfunland.com.my